Promosi Doktor Ahmadi

Promovendus : Ahmadi

Judul Disertasi :

BINA' MANHAJ TA'LIM AL-LUGHAH AL-ARABIAH LIGHAIR AL-NATIQIN BIHA: DIRASAH IBISTIMULUJIAH 'AN FIKRAH RUSYDI AHMAD THU'AIMAH

Promosi :

Jumat, 3September 2021,

Pukul: 09.00 WIB - Selesai

Zoom Cloud Meeting

Promotor :

Prof. Dr. Sugeng Sugyiono, S.Ag., M.A.

Dr. Muhajir, S.Ag., M.S.I.

Penguji :

Dr. Yunus Masruhin, Lc., M.A.

Dr. Tulus Mustofa, Lc., M.A.

Prof. Dr. Abdul Munip, S.Ag., M.Ag.

Zamzam Afandi, M.Ag., Ph.D.